Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen. 

2. Verhindering 

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient persoonlijk, via de telefoon of via de e-mail te worden gedaan. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet vergoedt worden door de zorgverzekeraar. 

3. Legitimatie 

Cliënten moeten zich altijd kunnen legitimeren. Bij een bezoek aan de diëtist dien je, je legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitsbewijs, rijbewijs) bij je te hebben. Neem ook altijd je zorgverzekering pasje mee. 

4. Tarieven 

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren (4-6 behandelingen) per kalenderjaar.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Diëtistenpraktijk Séline hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven, of navragen bij uw diëtist. 

5. Beëindigen behandeling 

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet. 

6. Betaling en declaraties 

De diëtist zal indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Deze betaling dient binnen 14 dagen betaald te worden. De opdrachtgever kan Diëtistenpraktijk Séline ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen. 

7. Uitblijven van betaling 

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

8. Incasso 

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. 

9. Verschuldigdheid 

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend. 

10. Aansprakelijkheid 

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist. 

11. Klachten 

Diëtistenpraktijk Séline doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: T 030 23 18 225 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Dinsdag t/m donderdag ook ‘s middags bereikbaar van 13.00 tot 15.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. 

12. Contactgegevens 

Diëtistenpraktijk Séline
https://www.dietist-seline.nl/
seline@dietist-seline.nl
Markt 2a
7064AZ, Silvolde
+31 6 83 95 24 06